JQCV/CIEACOVA/EOI 2021


 JQCV

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DE PROVES

 • Resolució de 25 de març de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomena la comissió coordinadora i les comissions examinadores.
 • CALENDARI DE MATRÍCULA DE LES PROVES DE 2021

  PREINSCRIPCIÓ I SORTEIG

  Primer període

  1. La JQCV establirà un procediment de preinscripció telemàtica a través de la pàgina web de la JQCV. Les persones interessades ompliran un formulari en el qual triaran el nivell i la localitat on volen realitzar la prova. Solament es podrà fer una preinscripció per nivell i localitat.

  2. Les persones interessades podran preinscriure’s en totes les proves de certificació de coneixements de llengua que desitgen, sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la preinscripció.

  3. Les persones que emplenen la preinscripció són les responsables de comprovar i verificar l’exactitud de les dades de la sol·licitud. Una vegada completats tots els camps, i abans de registrar la sol·licitud de preinscripció comproveu que la informació introduïda és correcta. Les dades referents al nivell i localitat marcades en la preinscripció no podran modificar-se després.

  4. El termini per a la preinscripció per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà des del 8 d’abril a les 10:00 h fins al 15 d’abril a les 10:00 h.

  5. Una vegada finalitzat el formulari de preinscripció, es generarà un justificant on constaran les dades de l’aspirant, el nivell i la localitat seleccionades i un número de sorteig. La preinscripció no es considerarà vàlida, si no s’ha generat el justificant amb el número del sorteig.

  6. Una vegada realitzat el sorteig, els aspirants podran consultar el dia 22 d’abril si han obtingut plaça en la localitat i nivell seleccionats en la preinscripció.

  Segon període

  1. El termini de preinscripció per als nivells B2 i C2 serà des del dia 1 de setembre a les 10:00 h fins al 7 de setembre a les 10:00 h, ambdues dates incloses. La data del sorteig i la consulta del resultat d’aquest per a les proves del nivell B2 i C2 previstes per al mes de novembre es faran públiques en el web de la JQCV.

  2. El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa dels nivells B2 i C2 per a les persones que hagen obtingut plaça en aquests nivells es publicarà en el web de la JQCV amb anterioritat.

  MATRÍCULA I PAGAMENT DE LA TAXA

  a. Termini de matrícula i pagament: El termini per a la matrícula i el pagament de la taxa per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà del 28 d’abril al 5 de maig, ambdós inclosos.

  b. La matrícula i el pagament de la taxa únicament estarà disponible per als aspirants que han obtingut plaça en el sorteig anterior.

  c. La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica, a través d’aquest enllaç. (S’ACTIVARÀ EL DIA QUE COMENCE LA MATRÍCULA).

  Instruccions del tràmit telemàtic:

  La inscripció es podrà realitzar tant amb certificat digital com sense. Si desitgeu matricular-vos utilitzant el certificat digital, heu de triar l’opció “Tramitar amb certificat”. Si desitgeu matricular-vos sense certificat digital, heu de triar l’opció “Tramitar telemàticament”.

  Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia

  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)

  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica

  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament

  5. Guardar el justificant d’inscripció

  • AVÍS: si utilitzeu el tràmit sense certificat digital, després de validar la inscripció, es generarà un justificant que indica: “Aquesta impressió no és justificant de registre”. És una indicació que ix per defecte perquè s’ha usat el tràmit sense certificat però el justificant i el registre de la sol·licitud, són vàlids.

  Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l’Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l’Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d’imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

  d. No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

  e. Les places de matrícula  estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s’admetrà cap canvi de localitat.

  ________________________________________________________

 • ________________________________________________________

CIEACOVA

El termini d’inscripció estarà obert entre el dimarts 20 i el divendres 30 d’abril de 2021.
Cada universitat establirà i ajustarà aquest termini al seu procediment intern de
preinscripció i matrícula.
 • ________________________________________________________

 • ________________________________________________________

EOI

PROVES DE CERTIFICACIÓ 2021

 

Proves de valencià de la Universitat de València juny UV 2015


El termini per a la matriculació de les proves de la JQCV d’aquest any ja ha finalitzat, però si no us podeu presentar o no heu pogut matricular-vos, recordeu que les proves de la UV tenen la matrícula oberta i són convalidables pel títol de la JQCV. La UPV també té aquesta mena de proves ^_^

PROVES DE JUNY DE LA UV

 Certificats de la UV-EG Certificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic) Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental) Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi) No n’hi ha d’equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència) Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior) Grau Superior
Convocatòria de juny de 2015
Qui pot matricular-se en les proves de llengua de juny?
Qualsevol persona major d’edat.
Matrícula

Període de matrícula del 4 al 22 de maig de 2015 fins a les 14.00 h

Tràmit 1: alta com a usuari

Per a poder matricular-se en les activitats del SPL cal donar-se d’alta com a usuari en l’aplicació de matriculació.

Les
persones amb correu electrònic i usuari o usuària de la Universitat de
València poden realitzar l’alta seleccionant l’opció de dalt a la dreta
“Accés amb identificació”, en la primera pantalla de l’aplicació de
matrícula. Les persones sense vinculació amb la Universitat de València
han de seleccionar l’opció “Alta usuari”.

Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes

Una
vegada realitzada l’alta com a usuari o usuària haureu de clicar en
l’opció “Llista de cursos” de dalt a l’esquerra per poder accedir a la
llista de les diverses proves de nivell. Una vegada triat el nivell
haureu de completar el procés de matrícula seguint les instruccions de
l’aplicació.

Per tal de matricular-se cal pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:

Personal que forma part de la comunitat universitària:
16 euros (donen dret a la participació en les proves de juny i de
setembre de 2014). Es considera comunitat universitària a l’efecte de la
matriculació: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal
de les fundacions i societats de la Universitat de València, els
estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i la Nau Gran) i
els integrants del Col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros (sols donen dret a una convocatòria).
L’alta com a usuari, la matrícula i el pagament es poden fer des de casa mitjançant l’enllaç que apareix al final d’aquesta pàgina. El pagament es durà a terme amb targeta bancària; recomanem tenir-la preparada durant el procés de matrícula.
Exempció de taxes:
en els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una
reducció o exempció de pagament de les taxes. La reducció o exempció es
demanarà emplenant una sol·licitud.
En aquests casos la matrícula en les proves ha de realitzar-se
necessàriament a la seu del Servei de Política Lingüística (carrer del
Serpis, 29 – Edifici Beatriu Civera, 2a planta – Campus dels Tarongers)
aportant la documentació
següent :
 1. Document de sol·licitud de reducció o d’exempció de taxes.
 2. Document original de la condició legal que justifica la sol·licitud i còpia per a acarar tots dos.

 

Programes dels cursos i de les proves de nivell

Nivell A2

Nivell B1

Nivell B2

Nivell C1

Nivell C2

Estructura
Models
Calendari
Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d’identitat.
Nivell Lloc Data Horari
A2 (Bàsic) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 5 de juny de 2015 9.00 h
B1 (Elemental) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 2 de juny de 2015 9.00 h
B2 (Intermedi) SPL (c/ del Serpis, 29, València) 3 de juny de 2015 9.00 h
C1 (Suficiència) Aulari III (c/ de Menéndez Pelayo s/n, València) 6 de juny de 2015 9.00 h
C2 (Superior)  Aulari III (c/ de Menéndez Pelayo s/n, València) 5 de juny de 2015 16.00 h
Obtenció del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
Segons
l’acord de 7 de juny de 2011 de la Comissió d’homologacions del Ple de
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), els
certificats de valencià de la Universitat de València són equivalents
als de la JQCV. És per això que tota persona que resulte apta en aquesta
convocatòria podrà demanar al Servei de Política Lingüística el
certificat corresponent de la JQCV prèvia presentació del certificat del
mateix nivell de la Universitat de València (recordeu que el nivell B2,
Intermedi, no té equivalència en els certificats de la JQCV).
 Certificats de la UV-EG Certificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic) Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental) Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi) No n’hi ha d’equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència) Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior) Grau Superior
Incripció a les proves de juny de 2015
(Recordeu
que després d’haver accedit a la plataforma d’inscripció o d’haver-ne
realitzat l’alta com a usuari o usuària, haureu de clicar en l’opció
“Llista de cursos” de dalt a l’esquerra per poder visualitzar la llista
de les diverses proves de nivell. Una vegada triat el nivell haureu de
completar el procés de matrícula seguint les instruccions de
l’aplicació.)
Consulta del resultat de les proves de juny de 2015
Sol·licitud de resultats per àrees de les persones que han resultat no aptes

Proves de valencià de la Universitat de València UV 2014


UV

Convocatòria de juny de 2014

 

Qui pot matricular-se en les proves de llengua de juny?:  Qualsevol persona major d’edat.

 

Matrícula: Període de matrícula del 28 d’abril al 21 de maig de 2014 fins a les 14.00 h.

 

Tràmit 1: alta com a usuari

Per a poder matricular-se en les activitats del SPL cal donar-se d’alta com a usuari en l’aplicació.

Les persones amb correu electrònic i usuari o usuària de la Universitat de València poden realitzar l’alta seleccionant l’opció “ACCÉS AMB IDENTIFICACIÓ” en la primera pantalla de l’aplicació de matrícula. Les persones sense vinculació amb la Universitat de València han de seleccionar l’opció “ALTA USUARI”.

Tràmit 2: matrícula i pagament de les taxes

Una vegada realitzada l’alta com a usuari o usuària es`pot completar el procés de matrícula seguint les instruccions de l’aplicació.

Per a matricular-se cal pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:

Personal que forma part de la comunitat universitària: 16 euros (donen dret a la participació en les proves de juny i de setembre 2014). A efectes de les Proves de Llengua de la Universitat de València es considera comunitat universitària: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal de les fundacions i societats de la Universitat de València, els estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i La Nau Gran) i els integrants delCol·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.

Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros, però sols donen dret a una convocatòria.

L’alta com a usuari, la matrícula i el pagament es poden fer des de casa a través de l’enllaç que apareix al final d’aquesta pàgina. El pagament es realitza mitjançant targeta bancària; recomanem tindre-la preparada durant el procés de matrícula.

Exempció de taxes: en els casos previstos per la legislació vigent és possible obtenir una reducció o exempció de pagament de les taxes. La reducció o exempció ha de ser demanada mitjançant  una sol·licitud escrita. En aquests casos la matrícula en les proves ha de realitzar-se necessàriament en la seu del Servei de Política Lingüística (c/ Serpis, 29 – Edifici Beatriu Civera, 2a planta – Campus dels Tarongers) hi aportant la següent documentació:

 1. Document de sol·licitud de reducció o exempció de taxes
 2. Document original i còpia per al seu acarament de la condició legal que justifica la sol·licitud

 

Programes dels cursos i de les proves de nivell

 

Nivell A2

Nivell B1

Nivell B2

Nivell C1

Nivell C2

 

Estructura

A2 (Bàsic)

B1 (Elemental)

B2 (Intermedi)

C1 (Suficiència)

C2 (Superior)

Models

A2 (Bàsic)

B1 (Elemental)

B2 (Intermedi)

C1 (Suficiència)

C2 (Superior)

Calendari

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d’identitat.

 

Nivell Lloc Data Horari
A2 (Bàsic)  13 de juny 9.00 h
B1 (Elemental)  17 de juny 9.00 h
B2 (Intermedi)  18 de juny 9.00 h
C1 (Suficiència)  21 de juny 9.00 h
C2 (Superior)  13 de juny  16.00 h

Obtenció del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

 

Segons l’acord de 7 de juny de 2011 de la Comissió d’homologacions del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), els certificats de valencià de la Universitat de València són equivalents als de la JQCV. És per això que tota persona que resulte apta en aquesta convocatòria podrà demanar al Servei de Política Lingüística el certificat corresponent de la JQCV prèvia presentació del certificat del mateix nivell de la Universitat de València (recordeu que el nivell B2, Intermedi, no té equivalència en els certificats de la JQCV).

 Certificats de la UV-EG Certificats de la JQCV
Certificat de nivell A2 (Bàsic) Coneixements orals
Certificat de nivell B1 (Elemental) Grau Elemental
Certificat de nivell B2 (Intermedi) No n’hi ha d’equivalent
Certificat de nivell C1 (Suficiència) Grau Mitjà
Certificat de nivell C2 (Superior) Grau Superior

 

Enllaç a la inscripció a les proves de juny de 2014:    Inscripció

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Convocatòria de setembre de 2014

  

Inscripcions

Període d’inscripció del 14 de juliol al 3 de setembre de 2014 fins a les 14.00 h. La inscripció consta de dos tràmits: emplenament del formulari web i pagament de la taxa requerida.

Recordeu que les persones vinculades a la Universitat de València que es matricularen a les proves de juny i que no s’hi presentaren o van suspendren no hauran de matricular-se de nou a les proves de setembre ja que ho farà d’ofici el SPL.

Tràmit 1: formulari web

Es pot fer:

· Des de qualsevol ordinador que estiga connectat a una impressora.

Tràmit 2: pagament de les taxes

Qualsevol persona que s’inscriga en les proves haurà de pagar una taxa que dóna dret a la participació en les proves:

Personal que forma part de la comunitat universitària: 16 euros (sols donen dret a la participació en les proves de setembre 2014). A efectes de les Proves de Llengua de la Universitat de València es considera comunitat universitària: el PDI, els becaris d’investigació, el PAS, el personal de les fundacions i societats de la Universitat de València, els estudiants (1r, 2n o 3r cicle, grau o màster, postgrau i La Nau Gran) i els integrants del Col·lectiu d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.

Personal no vinculat a la Universitat i resta de casos: 16 euros, que sols donen dret a una convocatòria.

Procediment de pagament:

 

 

Programes dels cursos i de les proves de nivell

Nivell A2

Nivell B1

Nivell B2

Nivell C1

Nivell C2

Estructura

A2 (Bàsic)

B1 (Elemental)

B2 (Intermedi)

C1 (Suficiència)

C2 (Superior)

Models

A2 (Bàsic)

B1 (Elemental)

B2 (Intermedi)

C1 (Suficiència)

C2 (Superior)

Calendari

 

Per accedir a les proves cal acreditar la identitat mitjançant la presentació del document d’identitat.

 

Nivell Lloc Data Horari
A2 (Bàsic) 12 de setembre  9.00 h
B1 (Elemental) 10 de setembre  9.00 h
B2 (Intermedi) 11 de setembre  9.00 h
C1 (Suficiència) 13 de setembre  9.00 h
C2 (Superior) 12 de setembre

16.00 h

Proves de la JQCV 2014 i proves en línia

Proves de la JQCV 2014


Ací teniu les dates de les proves de la JQCV, recordeu una cosa molt important:

HEU DE FER ARA LA MATRÍCULA EN AQUEST PERÍODE SI VOLEU PRESENTAR-VOS A UNA DE LES PROVES  (juny-novembre) O A LES DUES (si teniu pensat fer més d’un nivell, també heu de matricular-vos dels dos en aquesta matrícula). Si no la féreu ara, no podríeu presentar-vos a cap de les dues proves (juny o novembre) durant el 2014 i hauríeu d’esperar a juny de 2015

Calendari de matrícula 2014

Termini de presentació de les sol·licituds

 • Període únic: de l’1 al 26 d’abril de 2014
 • NOTA:
  Esta matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d’exàmens (juny i novembre).

 

Calendari proves 2014

 

Nivell 1r període 2n període Hora
  N1 31/05/2014 08/11/2014 9:00  
  N2 07/06/2014 15/11/2014 9:00  
  N3 (primera fase) 31/05/2014 08/11/2014 9:00/12:00*  
  N3 (segona fase) 14/06/2014 22/11/2014 9:00*  
  N4 (primera fase) 07/06/2014 15/11/2014 9:00  
  N4 (segona fase) 21/06/2014 29/11/2014 9:00  
  N4 (segona fase) Seu d’Alacant 28/06/2014 29/11/2014 9:00  
  N5 31/05/2014 08/11/2014 9:30  
  N6 21/06/2014 29/11/2014 9:30  
  N7 14/06/2014 22/11/2014 9:30  

Claus: N1. Coneixements orals – N2. Grau elemental – N3. Grau mitjà – N4. Grau superior
N5. Llenguatge administratiu – N6. Correcció de textos – N7. Llenguatge en els mitjans de comunicació

IMPORTANT:

1. Primera fase del grau mitjà (Àrees 1 i 2)

En totes les seus, en el primer període (31 de maig) la prova començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (8 de novembre), començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

2. Segona fase del grau mitjà (Àrees 3 i 4)

En el primer període d’exàmens (14 de juny), començarà a les 9:00 h en totes les seus que no tinguen doble torn. S’establix un doble torn en les seus d’Alacant, Torrent i València: el primer torn començarà a les 9:00 h i el segon a les 16:00 h. En estes localitats amb doble torn, les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L participaran en el primer torn de les proves (9:00 h del matí), i les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en el segon torn de les proves (16:00 h de la vesprada).
En el segon període d’exàmens (22 de novembre), la prova començarà a les 9:00 h en totes les seus.

3. Segona fase del grau mitjà i del grau superior (Àrees 3 i 4)

Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase.

CENTRES D’EXAMEN

  ALACANT   N1, N2, N3 i N4
  ALCOI   N1, N2, N3 i N4
  ALZIRA   N1, N2, N3 i N4
  BENIDORM   N1, N2, N3 i N4
  BORRIANA   N1, N2, N3 i N4
  BUÑOL   N1, N2 i N3
  CASTELLÓ DE LA PLANA   N1, N2, N3 i N4
  DÉNIA   N1, N2, N3 i N4
  ELDA   N1, N2, N3 i N4
  ELX   N1, N2, N3 i N4
  GANDIA   N1, N2, N3 i N4
  LLÍRIA   N1, N2, N3 i N4
  ONTINYENT   N1, N2, N3 i N4
  ORIHUELA   N1, N2 i N3
  PATERNA   N1, N2, N3 i N4
  SAGUNT   N1, N2, N3 i N4
  SEGORBE   N1, N2 i N3
  SUECA   N1, N2, N3 i N4
  TORRENT   N1, N2, N3 i N4
  VALÈNCIA   N1, N2, N3, N4, N5, N6 i N7
  VALL D’UIXÓ, LA   N1, N2, N3 i N4
  VILLENA   N1, N2 i N3
  VINARÒS   N1, N2, N3 i N4
  XÀTIVA   N1, N2, N3 i N4
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: . Leave a Comment »